سوالات تست زمین شناسی سال سوم تجربی
مدیر کل سایت
faridbahrizadeh - ارسال : 43
» بازدیدهای امروز : 1
» بازدیدهای دیروز :
» بازدیدهای هفته : 0
» بازدیدهای ماه : 0
» بازدیدهای سال : 1
» کاربران آنلاین : 0 نفر
» میهمان های آنلاین : 1 نفر
» کل اعضا : 42
» کل مطالب : 43
» کل نظرات : 83

تبلیغات
آخرین ارسال های تالار گفتمان
هیچ ارسال جدیدی برای تالار گفتمان وجود ندارد .

سوالات تشريحي زمین شناسی سال سوم تجربی

 

 

1-لايه هاي هوا بر اساس تركيب شيميايي به دو دسته

 

تقسيم مي شوند ، آن ها را نام ببريد.

 

2- الف – چرا در شب امواج راديويي راه بيشتري را در فضا طي مي كند؟

 

ب- حداكثر و حداقل دماي هوا در چه زمان هايي از شبانه روز مي باشد؟

 

3- اگر رطوبت مطلق هوايي در دماي 40 درجه ي سانتي گراد ،

 

 30 گرم در هر متر مكعب و مقدار رطوبت مطلق لازم

 

 براي اشباع هوا در آن دما ، 60 گرم در متر مكعب باشد .

 

رطوبت نسبي هوا را حساب كنيد.

 

 4- مقدار آب موجود در اتمسفر نسبت به ساير اجزاي آبكره ،

 

اندك است علت چيست؟

 

5- در تابستان جهت وزش بادها از اقيانوس به سمت قاره است علت چيست؟

 

6- معمولا دماسنج تر ، دماي كمتري را نسبت به دماسنج خشك

 

 نشان مي دهد .علت اين امر چيست؟

 

7- چه ارتباطي بين دماي هوا و ارتفاع وجود دارد؟

 

8- در ارتباط با اتمسفر به پرسش هاي زير پاسخ دهيد.

 

الف- گاز غير فعال هوا، چه نام دارد؟

 

ب- بخار آب در هوا ،چه نقشي دارد؟

 

ج- يونوسفر و ماگنتوسفر را براساس كدام ويژگي

 

اتمسفر تقسيم بندي مي كنند؟

 

د- در تقسيم بندي بر اساس تغييرات دما ،

 

ابرها معمولا در كدام لايه ي هوامتمركز هستند؟

 

9- چه رابطه اي بين دماي هوا  و عرض جغرافيايي وجود دارد ؟

 

10- دو علت گرم شدن دماي هواي كره ي زمين ،

 

رادر طول قرن اخير بنويسيد.

 

11- دو ويژگي ابر آلتواستراتوس را بنويسيد.

 

12-در لايه ي مزوسفر با افزايش ارتفاع ، دماي هوا چه تغييري مي كند؟چرا؟

 

13- اهميت ماگنتوسفر را بنويسيد.-اصطلاح جبهه ي گرم را تعريف كنيد.

 

14- سرعت وزش باد را به كمك كدام دستگاه مشخص مي كنند؟

 

15- در مكاني در دماي 16 درجه سانتي گراد ،

 

رطوبت مطلق هوا 16 گرم در متر مكعب و

 

 رطوبت مطلق لازم براي اشباع هوا

 

در همان دما 32 گرم در متر مكعب است.

 

رطوبت نسبي را محاسبه كنيد.

 

16- با توجه به شكل كتاب لايه هاي تشكيل دهنده ي هتروسفر را بنويسيد.

 

17- وزش نسيم را از دريا به خشكي در روز ، توضيح دهيد.

 

18- پديده "مه دود شيميايي " در چه شرايط

 

آب و هوايي تشكيل مي شود؟

 

19- اولين و آخرين لايه هاي هوا در هتروسفر ،

 

 با افزايش ارتفاع چه نام دارند؟

 

20- دوعامل موثر در پايين آمدن دماي هوا را بنويسيد.

 

21 – "تغييرات دماي ساليانه " در كداميك از دو شهر

 

كرمان وبندر عباس بيشتر است؟

 

علت اين امر چيست؟

 

22- در ارتباط با اتمسفر به پرسش هاي زير پاسخ دهيد.

 

الف- گاز غير فعال هوا چه نام دارد؟

 

ب- چرادومين لايه ي هوا از نظر دمايي ،

 

 استراتوسفر نام گذاري شده است؟

 

ج – يونوسفر و ماگنتوسفر را بر اساس

 

كدام ويژگي تقسيم بندي مي كنند؟

 

23- در روز هاي ابري، هوا حالت شرجي ودم كرده دارد،

 

 علت اين امر را توضيح دهيد.

 

24 – مفهوم ابر سيرواستراتوس چيست؟

 

25 – در كدام يك از مناطق آب و هوايي (حاره – معتدله – قطبي):

 

الف-فصل سرد وجود ندارد ؟     ب- ميانگين دماي ساليانه در آنها متوسط است.

 

26- دماي هوا در هر يك از لايه هاي ازنسفر و مزوسفر

 

با افزايش ارتفاع چه تغييري مي كند؟

 

27- پديده ي وارونگي از نظر آلودگي شهر هايي مثل

 

 تهران بسيار اهميت دارد علت چيست؟

 

28- چه رابطه اي بين دماي هوا و قابليت جذب بخار آب وجود دارد؟

 

29- دماي ميانگين دو شهر دماوند و شهر ري را با ذكر دليل مقايسه كنيد.

 

30 – به چه علت هواي گرم استوايي  از صعود به ارتفاعات قادر نيست

 

در امتداد يك خط مستقيم به سوي قطب حركت كند و

 

 علت اينكه بادهاي آليزه را بادهاي تجاري نيز مي خوانندچيست؟

 

31- علت كم باران بودن عرض هاي جغرافيايي 25 درجه شمالي و

 

 30 درجه جنوبي را توضيح دهيد.

 

32- معمولا وارونگي هوا چه زماني اتفاق مي افتد؟

 

علت با اهميت بودن پديده ي وارونگي از نظر آلودگي

 

هواي شهر هايي مانند تهران را توضيح دهيد.

 

 

سوالات فصل 3

 

1-الف - چه رابطه اي بين عمق آب

 

 و فشار آن وجود دارد؟

 

ب – فلا ت قاره و سراشيب قاره را

 

از نظر مقدار شيب ، با هم مقايسه كنيد.

 

2- موج آب را تعريف كنيد.

 

3- اقيانوس آرام و اقيانوس اطلس را

 

از نظر شكل بستر با هم مقايسه كنيد.

 

4- اهميت جريان هاي عميق اقيانوسي را ،

 

براي جانداران دريازي بنويسيد.

 

5- توانايي نگهداري گازها را ،

 

در آب هاي سرد و گرم با هم مقايسه كنيد.

 

6- هريك از موارد زير ،

 

 چه نوع جريا ن اقيانوسي مي باشند:

 

الف- جريان لابرادور      ب- جريان تنگه ي جبل الطارق

 

7- منظور از حاشيه ي قاره چيست؟

 

8- چه رابطه اي بين فشار با عمق آب وجود دارد؟

 

9- امروزه عمق آب اقيانوس ها را

 

چگونه اندازه گيري مي كنند؟

 

10- در پشته هاي ميان اقيانوسي ،

 

 چه نوع فعاليت هايي مشاهده مي شود؟

 

11- آب اقيانوس ها دي اكسيد كربن را بيشتر

 

 به چه صورتي در خود نگه مي دارد؟

 

12- اگر در منطقه اي ، دريايي با شوري

 

35 گرم بر كيلو گرم وجود داشته باشد 

 

و ميزان بارندگي در يك سال بيشتر

 

 از ميزان تبخير باشد ، شوري و چگالي

 

 آب دريا به ترتيب چه تغييري مي كند؟(با دليل)

 

13- اقيانوس ها نسبت به اتمسفر مقدار بيشتري

 

 دي اكسيد كربن دارند علت اين امر چيست؟

 

14- كوه هاي دريايي چگونه تشكيل شده اند؟

 

15 – منحني هاي مربوط به تغييرات

 

 "شوري" و "دما" را در آب هاي سطحي

 

اقيانوس اطلس در نظر گرفته، رابطه ي بين

 

 دو منحني را در عرض هاي 60 درجه تفسير كنيد.

 

16- جريان هاي عميق دريايي را كه حاصل

 

 مخلوط شدن گل و لاي با آب درياست.

 

معمولا در چه نقاطي مي توان يافت؟

 

17- الف – چگالي آب هاي سطحي اقيانوس ها

 

در مناطق قطبي و استوايي چگونه است؟

 

ب- دشت مغاكي را تعريف كنيد.

 

18- اگر درياي مديترانه از راه تنگه جبل الطارق

 

 با اقيانوس اطلس در ارتباط نبود چه پديده اي رخ مي داد؟

 

19- دانشمندان ژرفاي آب اقيانوس ها را

 

 چگونه اندازه گيري كردند؟

 

20- در پشته هاي ميان اقيانوسي چه نوع

 

فعاليت هايي  مشاهده مي شود؟

 

 

 

سوالات فصل 4 

 

1- الف – مقدار گياخاك چه تاثيري بر ميزان رواناب دارد؟    

 

ب-در شكل هاي زير ، كدام يك از رسوبات ،

 

 نفوذپذيري بيشتري دارد؟ چرا؟ 

 

2- ميزان نمك هاي محلول در آب هاي زيرزميني

 

 بيشتر است يا رود ها؟چرا؟

 

3- سطح ايستابي در استان گيلان

 

در عمق كمتري است يا  در استان كرمان؟

 

4- به منظور بهره برداري از آب هاي زير زميني ،

 

 حفر آب در زمين هاي آبرفتي مناسب تر است يا رسي ؟ چرا؟ 

      

5- علت هر يك از موارد زير چيست؟

 

الف – خروج خود به خود آب ، ازدهانه ي چاه آرتزين

 

  ب - تشكيل درياچه ي لاسم

 

6- علت هر يك ازموارد زير را توضيح دهيد :

 

الف – وجود گياهان مقدار رواناب را كاهش مي دهد.

 

ب- ميزان نمك هاي محلول در آب هاي زير زميني ،

 

آموزش - زمین شناسی

1 دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افسون مدیر سایت در تاریخ : چهارشنبه 20 مهر 1390 - - گفته است :
سلام عالي بود

ارسال نظر

نظر شما :

برای افزایش امنیت لطفا کدی را که در تصویر زیر می بینید در کادر وارد کنید :
CAPTCHA Image   Reload Image
Enter Code*: